Η ΠΛΕΟΝΕΞΙΑ ΑΔΙΚΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

(Μεγάλου Βασιλείου)

“Εάν ο καθένας, κρατών αυτό πού χρειάζεται δια να θεραπεύση τάς
ανάγκας του, άφηνε το περίσσευμα εις τον έχοντα ανάγκην, τότε κανένας
δεν θα ήταν πλούσιος, κανένας δεν θα ήταν πτωχός.  Δεν εξήλθες γυμνός από
την κοιλίαν; Δεν θα επιστρέψης καί πάλιν γυμνός εις την γήν; Αυτά δε πού
έχεις τώρα, από που τα έχεις;

Εάν μεν λέγης, ότι από την τύχην, είσαι άθεος, διότι δεν γνωρίζεις τον δημιουργόν, ούτε ευχαριστείς τον δοτήρα. Εάν δε παραδέχεσαι ότι από τον θεόν είναι, πες μου τον λόγον δια τον οποίον τα έλαβες.

Μήπως ο θεός είναι άδικος πού άνισα μοιράζει εις ημάς τα αναγκαία δια την ζωήν; Διατί εσύ πλουτείς και εκείνος είναι πτωχός;

Δια κανένα άλλον λόγον, παρά δια να λαβής έξάπαντος και εσύ τον μισθόν της άγαθότητος και της καλής διαχειρίσεως, και εκείνος δια να τιμηθή με τα
μεγάλα έπαθλα της υπομονής. 

Εσύ όμως, αφού τα περιέλαβες όλα εις τους αχόρταγους κόλπους της πλεονεξίας, νομίζεις ότι κανένα δεν αδικείς, όταν τόσους πολλούς άποστερής. Ποιός είναι ο πλεονέκτης; Αυτός πού δεν αρκείται εις την αυτάρκειαν. Ποιός δε είναι ο άρπαγας; Αυτός πού αφαιρεί αυτά πού ανήκουν εις τον καθένα. Δεν είσαι συ ο πλεονέκτης; Δεν είσαι συ ο άρπαγας, όταν ιδιοποιήσαι αυτά τα ίδια πού εδέχθης προς διαχείρισιν;

Ή αυτός μεν πού απογυμνώνει τον ντυμένον θα ονομασθή λωποδύτης, εκείνος δε που δεν ενδύει τον γυμνόν, ενώ ημπορεί να το κάμη, αξίζει να ονομασθή με άλλο όνομα; Το ψωμί πού κρατάς εσύ, είναι αυτού πού πεινά. Το ένδυμα πού φυλάσσεις στις ιματιοθήκες σου είναι αυτού πού γυμνητεύει. Τα
παπούτσια πού σαπίζουν εις σε, είναι του ξυπόλυτου. Το αργύριον που
έχεις παραχωμένον, είναι αυτού πού το χρειάζεται. Λοιπόν τόσους αδικείς,
όσους ημπορούσες να ευεργετήσης!”.


Στο κείμενο διατηρείται η ορθογραφία της "Καθαρεύουσας", μπορείτε να δείτε και σχετική βιβλιογραφία
(Ευαγγ. Θεοδώρου - Καθ. Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανθολόγιο Πατερικών Κειμένων, Αθήνα: ΟΕΔΒ 1982, σελ. 165. Περικοπή από την ομιλία του Μ. Βασιλείου “περί πλεονεξίας” [Ε.Π. 31, 276-277]).

 

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (“περί πλεονεξίας που αδικεί το κοινωνικό σύνολο” [Ε.Π. 31, 276-277]) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΛΛΑ ΠΡΑΞΗ ΑΓΙΑ ΠΟΥ ΕΔΡΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ, ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΗΝ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΜΕ ΗΘΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ...  ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ (έστω μικρών κοινοτήτων) ΠΟΥ ΠΡΙΝ 2000 ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΧΑΝ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕΣ ΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΑΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΨΕΥΤΟΗΘΙΚΗΣ, ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ "ΠΕΡΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ" ΚΑΙ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ" ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΕΦΕΡΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΣΗΣ ΑΘΕΕΣ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΔΗΘΕΝ "ΔΙΚΑΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ" ΤΩΝ ΥΛΙΣΤΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ-ΝΑΖΙΣΤΩΝ... (Η ζωή των πρώτων χριστιανών είναι Δημοκρατική, Ελεύθερη με Κοινωνική Δικαιοσύνη και Αγάπη Χριστού ["Ουράνιο Πολίτευμα Αγάπης και Δικαιοσύνης Χριστού" επί της Γης καθώς οι χριστιανοί είναι "Πολίτες του Ουρανού"], ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΚΕΦ. 2, ΣΤ. 44 "πάντες δὲ οἱ πιστεύσαντες ἦσαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ εἶχον ἅπαντα κοινά, 45 καὶ τὰ κτήματα καὶ τὰς ὑπάρξεις ἐπίπρασκον καὶ διεμέριζον αὐτὰ πᾶσι καθότι ἄν τις χρείαν εἶχε· 46 καθ' ἡμέραν τε προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἱερῷ, κλῶντές τε, κατ' οἶκον ἄρτον, μετελάμβανον τροφῆς ἐν ἀγαλλιάσει καὶ ἀφελότητι καρδίας, 47 αἰνοῦντες τὸν Θεὸν καὶ ἔχοντες χάριν πρὸς ὅλον τὸν λαόν. ὁ δὲ Κύριος προσετίθει τοὺς σῳζομένους καθ' ἡμέραν τῇ ἐκκλησίᾳ"

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΚΕΦ. 4, ΣΤ. 32 "Τοῦ δὲ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν ἡ καρδία καὶ ἡ ψυχὴ μία, καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι, ἀλλ' ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά. 33 καὶ μεγάλῃ δυνάμει ἀπεδίδουν τὸ μαρτύριον οἱ ἀπόστολοι τῆς ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ χάρις τε μεγάλη ἦν ἐπὶ πάντας αὐτούς. 34 οὐδὲ γὰρ ἐνδεής τις ὑπῆρχεν ἐν αὐτοῖς·").

 

Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΥΘΙΚΟΣ ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΣ ΧΟΝΤΡΟΜΠΑΛΑΣ ΤΗΣ ΕΣΠΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΚΑ-ΚΟΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΠΑ ΠΟΥ ΧΑΣΚΟΓΕΛΑΕΙ ΔΥΝΑΤΑ ΔΑΙΜΟΝΙΚΑ ΧΟΧΟΧΟ ΑΛΛΑ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ (370 μ.Χ.), ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΗΝ «ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑ», ΜΙΑ «ΠΟΛΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ», ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΙΧΑΝ ΑΝΑΓΚΗ, ΓΕΡΟΝΤΕΣ, ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ, ΧΗΡΕΣ, ΟΡΦΑΝΑ ΚΑΙ ΦΤΩΧΟΥΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ, ΦΤΩΧΟΚΟΜΕΙΑ, ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΥΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΙΑΖΟΤΑΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΦΤΩΧΩΝ…  ΩΣΤΟΣΟ, ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΕ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΩΣΤΕ ΟΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΕΝΔΕΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΖΟΤΑΝ ΔΙΚΑΙΑ Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ…


 


Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΚΡΥΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΤΑΙΑ ΞΕΓΕΛΑΜΕ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΑΙΩΝΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ.

 

ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 , https://togethergreece.com/freevolition.gr .

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ: Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΙΑ

 

Επιστροφή στην Κεντρική Ιστοσελίδα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ