Α΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ΄,  Υπέροχος ύμνος της αγάπης στιχ, 1-13

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΗΓΗ: "Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ" ΜΕΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ (ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ "Ο ΣΩΤΗΡ" - ΙΣΑΥΡΩΝ 42 11472 ΑΘΗΝΑΙ).

Στίχ. 1-8.  Υπέροχος ύμνος της αγάπης.  (Απόσπασμα από τον υπέροχο ύμνο της Αγάπης)

1 Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη
έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον.

2 και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.
3 και εάν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντα μου, και εάν παραδώ το σώμα μου ίνα καυθήσομαι, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι.
4 Ή αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται, ή αγάπη ου ζηλοί, ή αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται,
ουκ ασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν,
6 ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία
7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.

8 η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει

 

Α΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ΄.

Στίχ. 1-8. Υπέροχος ύμνος της αγάπης (Απόσπασμα) (ΕΡΜΗΝΕΙΑ)


1 Εάν υποθέσωμεν, ότι ομιλώ τας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων, δεν έχω όμως αγάπην, έγινα όμοιος προς τον άψυχον χαλκόν, πού βουίζει, όταν τον κτυπούν, ή προς τό κύμβαλον, πού βγάζει θορυβώδη και χωρίς σημασίαν ήχον.


2 Και εάν έχω το χάρισμα της προφητείας και εάν γνωρίζω όλα τα μυστικά σχέδια των βουλών του θεού και έχω όλην την γνώσιν, πού ημπορεί να απόκτηση ο άνθρωπος, και εάν έχω κάθε βαθμόν πίστεως, ώστε να μεταθέτω και βουνά ακόμη, δεν έχω όμως αγάπην, δεν είμαι τίποτε.


3 Και εάν διαθέσω όλα τα υπάρχοντα μου δια να θρέψω με ψωμιά τους πτωχούς, και εάν παραδώσω το σώμα μου δια να καώ, δεν έχω όμως αγάπην, δεν ωφελούμαι τίποτε από τας θυσίας αυτάς.


4 Εκείνος, που έχει την αγάπην, είναι μεγαλόψυχος, ανεκτικός και με πλατειά καρδιά, γίνεται ευεργετικός και ωφέλιμος· ή αγάπη δεν φθονεί, ή αγάπη δεν ξιππάζεται και δεν φέρεται με αλαζονείαν και προπέτειαν· δεν φουσκώνει από οίησιν και υπερηφάνειαν·


5 δεν πράττει τίποτε το άσχημον, δεν ζητεί τα ιδικά της συμφέροντα, δεν ερεθίζεται από θυμόν και οργήν, δεν σκέπτεται ποτέ κακόν κατά του πλησίον, ούτε λογαριάζει το κακόν πού έπαθε από αυτόν.


6 Δεν χαίρει, όταν βλέπει να γίνεται κάτι άδικον, χαίρει δε όταν βλέπει την αλήθειαν να επικρατεί.


7 Σκεπάζει όλας τας ελλείψεις του πλησίον και δεν τον διαπομπεύει δι' αυτάς· σχηματίζει ευμενή πεποίθησιν υπέρ του αγαπωμένου εις όλα· και όταν ευρίσκεται ενώπιον παρεκτροπών του πλησίον ελπίζει, ότι από όλας αυτάς θα διορθωθεί ούτος· εις όλα δεικνύει υπομονήν δια τον πλησίον.


8 Ή αγάπη δεν ξεπέφτει ποτέ, αλλά μένει πάντοτε βεβαία και ισχυρά, ακόμη και μετά τον θάνατον μας.

 

Επιστροφή στην Κεντρική Ιστοσελίδα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ