ΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Κεφάλαιο Β΄, Στίχοι 42-47. Η ζωή των πρώτων Χριστιανών

42 ήσαν δε προσκαρτεροΰντες τη διδαχή των αποστόλων και τη κοινωνία και τη κλάσει του άρτου και ταϊς προσευχαίς.
43 Εγένετο δε πάση ψυχή φόβος, πολλά τε τέρατα και σημεία δια των αποστόλων εγίνετο.
44 πάντες δε οι πιστεάοντες ήσαν επί το αυτό και είχον άπαντα κοινά,
45 και τα κτήματα και τας υπάρξεις επίπρασκον και διεμέριζον αυτά πάσι καθότι αν τις χρείαν είχε·
46 καθ' ημέραν τε προσκαρτεροϋντες ομοθυμαδόν εν τω ιερώ, κλώντες τε κατ' οίκον άρτον, μετελάμβανον τροφής εν αγαλλιάσει και άφελότητι καρδίας,
47 αινοϋντες τον θεόν και έχοντες χάριν προς όλον τον λαόν, ο δε Κύριος προσετίθει τους σωζομένους καθ' ημέραν τη εκκλησία.

Κεφαλαίου Β΄, Στίχων 42-47. Η ζωή των πρώτων Χριστιανών (ΕΡΜΗΝΕΙΑ)
42 Ήσαν δε αφοσιωμένοι με ζήλο και επιμονή εις την ακρόαση της διδασκαλίας των Αποστόλων και εις την μεταξύ των στοργική επικοινωνία και ενότητα και εις τον δια την μετάληψη τεμαχισμό του άρτου της θείας Ευχαριστίας, και εις τας προσευχάς.
43 Κατέλαβε δε φόβος κάθε ψυχή, και αυτούς ακόμη τους μη πιστεύσαντας, οι όποιοι έπαυσαν πλέον να εμπαίζουν και να περιγελούν τους Χριστιανούς, εις τούτο δε συνετέλει και το ότι πολλά καταπληκτικά θαύματα και σημεία εγίνοντο δια μέσου των αποστόλων.
44 Όλοι δε ανεξαιρέτως οι μετά θερμότητας εμμένοντες εις την πίστιν, ήσαν μεταξύ των ενωμένοι, σαν μέλη της αυτής οικογενείας και είχαν όλα κοινά.
45 Επώλουν λοιπόν τα κτήματα και τα κινητά υπάρχοντά των και διεμοίραζον τα εισπραττόμενα εκ της πωλήσεως ταύτης χρήματα εις όλους τους στερούμενους αδελφούς αναλόγως της ανάγκης, πού θα είχεν ο καθένας εξ αυτών.
46 Και κάθε ημέραν εσύχναζαν με ακούραστον ζήλον και με μίαν ψυχή όλοι εις το ίερόν και αφού έκοπτον άρτον κατ' ιδίαν εις τα σπίτια, όπου συνηθροίζοντο εις κοινάς τραπέζας, ελάμβανον μέρος εις την τροφήν, που παρετίθετο, και έτρωγαν με καρδίαν γεμάτην από αγαλλίασιν και με παιδικήν ειλικρίνειαν και απλότητα.
47 Δια την ειρηνικήν δε και αφωσιωμένην ταύτην ζωήν των εδοξολόγουν τον Θεόν και απελάμβανον την εκτίμησιν και την εύνοιαν του λάου. Ο δε Κύριος προσέθετε κάθε ημέραν εις την Εκκλησίαν ως νέα μέλη αυτής εκείνους, οι οποίοι σύμφωνα με την πρόγνωσιν αυτού ήσαν προωρισμένοι να σωθούν.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Πνευματικά Δικαιώματα Ευστάθιος Μοσχοβίτης