Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

 

Ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός είναι Αγάπη και Δικαιοσύνη.

Ξεχνάμε την δίκαιη τιμωρία για τα Σόδομα και Γόμορρα, την Βαβυλώνα, τον κατακλυσμό του Νώε; 

Ο Χριστός Σταυρώθηκε για την Σωτηρία της αθάνατης ψυχής μας καθώς πάνω στο Σταυρό κουβάλησε τις αμαρτίες των ανθρώπων και συγχώρησε ακόμα και τους σταυρωτές του.  

ο Χριστός είναι η ζωντανή αιωνία άπειρη ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΕΙ ΚΑΘΕ ΑΜΑΡΤΙΑ ΑΝ ΤΟ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΑΛΛΑ ΑΝ ΔΕΝ ΔΕΧΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ.

Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ, ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΛΑΙΚΟΣ ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΛΗΡΙΚΟΣ, ΠΟΛΙΤΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25, ΣΤΙΧΟΙ:  31 Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ' αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ· 32 καὶ συναχθήσεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφοριεῖ αὐτοὺς ἀπ' ἀλλήλων, ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων, 33 καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. 34 τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ· δεῦτε, οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου· 35 ἐπείνασα γὰρ καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην καὶ συνηγάγετέ με, 36 γυμνὸς καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθετε πρός με. 37 τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; 38 πότε δέ σε εἴδομεν ξένον καὶ συνηγάγομεν, ἢ γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν; 39 πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ ἤλθομεν πρός σε; 40 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ' ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. 41 Τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων· πορεύεσθε ἀπ' ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ· 42 ἐπείνασα γὰρ καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με, 43 ξένος ἤμην καὶ οὐ συνηγάγετέ με, γυμνὸς καὶ οὐ περιεβάλετέ με, ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με. 44 τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ καὶ αὐτοὶ λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι; 45 τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ' ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. 46 καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον.

ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΚΡΙΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥΣ, Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΑΛΛΑ ΑΓΑΠΑΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ... 

ΓΙΑΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΑΠΕΧΘΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΑΛΛΑ ΗΡΘΕ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΓΗ, ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΠΕΙΡΗ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ...

Ο ΘΕΟΣ ΑΓΑΠΗ ΕΣΤΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 12, ΣΤΙΧΟΙ: 47 καὶ ἐάν τίς μου ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων καὶ μὴ πιστεύσῃ, ἐγὼ οὐ κρίνω αὐτόν· οὐ γὰρ ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν κόσμον, ἀλλ' ἵνα σώσω τὸν κόσμον. 48 ὁ ἀθετῶν ἐμὲ καὶ μὴ λαμβάνων τὰ ῥήματά μου, ἔχει τὸν κρίνοντα αὐτόν· ὁ λόγος ὃν ἐλάλησα, ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ· ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9, ΣΤΙΧΟΣ 13 οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλούς εἰς μετάνοιαν.  ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΜΙΣΕΙ ΟΤΑΝ ΔΙΚΑΙΑ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟ ΤΟΥ ΝΩΕ Ή ΟΤΑΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΑ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΟΜΟΡΡΑ ΚΑΙ ΞΕΧΝΟΥΝ ΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΑΙ ΕΣΤΕΙΛΕ ΤΟΝ ΜΟΝΟΓΕΝΗ ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟ ΥΙΟ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕΙΡΗ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ. 

Ο ΘΕΟΣ ΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΖΗΤΑΕΙ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΕΟ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ...  ΓΙΑΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝ ΑΓΑΠΑΜΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΦΘΑΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΚΑΘ' ΟΜΟΙΩΣΗ.

ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΚΟΡΟΙΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΙΔΕΨΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΓΙΟΙ.  ΣΥΓΝΩΜΗ, ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΑΓΙΟΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΡΥΒΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΙΔΕΟΛΗΨΙΕΣ ΔΕΞΙΕΣ Ή ΑΡΙΣΤΕΡΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. 

ΓΙΑΤΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΝ ΟΙ ΚΑΘΕ ΛΟΓΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ, ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.  ΟΣΟ ΖΟΥΜΕ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ.  

ΓΙΑΤΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΘΑ ΠΛΑΝΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΛΗΣΤΕΣ ΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΕΙ ΜΟΝΟ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ... 

ΓΙΑΤΙ ΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΕΦΟΣΟΝ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΝΤΑΜΕ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ…

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΟ ΜΟΝΟ ΤΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΑ ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΜΕ ΟΠΛΟ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΛΑ Ή ΤΑ ΔΕΞΙΑ, ΚΕΝΤΡΩΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣΚΥΛΑ, ΟΥΤΕ ΓΙΑ  ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΛΟΦΡΟΝΕΣ, ΧΟΥΝΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΥΣ ΝΑΖΙΣΤΕΣ, ΚΟΚΚΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ...

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΚΕΡΔΟΣ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΖΩΗ, ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ...  ΑΝ ΜΗΝ ΔΙΝΟΥΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ...

ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΕΙ ΑΠΛΗΣΤΟΥΣ ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΕΣ ΚΑΙ "ΦΤΩΧΟΔΙΑΒΟΛΟΥΣ" ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ.

Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΘΕΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕΣ ΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΟΝΤΑΙ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, ΔΗΛΑΔΗ, ΧΩΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟ... 

ΜΟΝΟ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ, ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΜΑΣ ΩΣΤΕ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΝΑ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΕΡΓΑ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΠΟΥ ΘΑ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΚΑΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ...

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΕΝ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΑΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣ ΜΗΝ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΑΠΛΗΣΤΟΙ ΥΛΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ ΟΠΩΣ Ο ΝΕΡΩΝΑΣ, Ο ΣΤΑΛΙΝ, Ο ΧΙΤΛΕΡ, Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΔΙΚΑΙΑ ΘΑ ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ...

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΑΣ ΤΗΝ ΒΙΩΣΟΥΜΕ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΓΗ ΑΓΑΠΩΝΤΑΣ ΜΕ ΟΛΗ ΜΑΣ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΩΝΤΑΣ ΘΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΩΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ.

ΓΙΑΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΑΓΑΠΗ ΕΣΤΙ

Η Δημοκρατία είναι η Λαϊκή Κυριαρχία και εκφράζεται με την βούληση του ελληνικού λαού και υπάρχει μόνο σε κλίμα ελευθερίας και σεβασμού του ανθρωπινού προσώπου.  Χωρίς Ελευθερία δεν υπάρχει Αληθινή Δημοκρατία και χωρίς Δημοκρατία δεν υπάρχει Αληθινή Ελευθερία... ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΠΗΓΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΟ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΥΠΕΡ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ.
Ο ΘΕΟΣ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ...  ΜΑΣ ΑΓΑΠΑ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΘΕΛΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΥΣ ΟΠΩΣ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΑΛΑΖΟΝΕΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΓΗ.

ΑΝ ΔΕΝ ΗΜΑΣΤΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΝΑ ΠΡΑΞΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΔΕΝ ΘΑ ΗΜΑΣΤΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ....  ΕΠΕΙΔΗ ΜΑΣ ΕΠΛΑΣΕ Ο ΘΕΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ, ΜΑΣ ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΟΥΜΕ ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΤΟΝ ΕΝΑΝ ΟΠΩΣ ΕΚΑΝΑΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΕΒΡΑΙΟΙ ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΣΑΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ....

ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΤΑΝ ΞΕΡΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑ 99 ΠΡΟΒΑΤΑ ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΟΥΤΕ ΤΟ ΕΝΑ ΝΑ ΧΑΘΕΙ ΟΤΑΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΝΕΙ...  ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ ΝΑ ΤΟ ΣΩΣΕΙ...  ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΑΣ ΜΕ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΕΙΠΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ...

ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΧΤΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΜΑΣ.

 

(Η ζωή των πρώτων χριστιανών είναι Δημοκρατική, Ελεύθερη με Κοινωνική Δικαιοσύνη και Αγάπη Χριστού ["Ουράνιο Πολίτευμα Αγάπης και Δικαιοσύνης Χριστού" επί της Γης καθώς οι χριστιανοί είναι "Πολίτες του Ουρανού"], ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ.  ΚΕΦ. 2, ΣΤ. 44 "πάντες δὲ οἱ πιστεύσαντες ἦσαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ εἶχον ἅπαντα κοινά, 45 καὶ τὰ κτήματα καὶ τὰς ὑπάρξεις ἐπίπρασκον καὶ διεμέριζον αὐτὰ πᾶσι καθότι ἄν τις χρείαν εἶχε· 46 καθ' ἡμέραν τε προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἱερῷ, κλῶντές τε, κατ' οἶκον ἄρτον, μετελάμβανον τροφῆς ἐν ἀγαλλιάσει καὶ ἀφελότητι καρδίας, 47 αἰνοῦντες τὸν Θεὸν καὶ ἔχοντες χάριν πρὸς ὅλον τὸν λαόν. ὁ δὲ Κύριος προσετίθει τοὺς σῳζομένους καθ' ἡμέραν τῇ ἐκκλησίᾳ".

ΚΕΦ. 4, ΣΤ. 32 "Τοῦ δὲ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν ἡ καρδία καὶ ἡ ψυχὴ μία, καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι, ἀλλ' ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά. 33 καὶ μεγάλῃ δυνάμει ἀπεδίδουν τὸ μαρτύριον οἱ ἀπόστολοι τῆς ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ χάρις τε μεγάλη ἦν ἐπὶ πάντας αὐτούς. 34 οὐδὲ γὰρ ἐνδεής τις ὑπῆρχεν ἐν αὐτοῖς·")

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΓΙΟΥΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΟΥΜΕ... ΠΡΩΤΑ ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΦΟΥ ΑΠΑΛΛΑΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΛΗΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΘΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΣΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ...
ΓΙΑ ΝΑ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ ΚΑΙ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ

ΜΑΘΗΤΕΥΣΑΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΘΝΗ ΕΙΠΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ...
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΧΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ...

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ, ΦΑΣΙΣΜΟΣ, ΠΑΤΡΙΔΟΚΑΠΗΛΙΑ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΚΛΑΒΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ...
ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ...
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ

 

 

Ευστάθιος Μοσχοβίτης

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 

Η ΨΕΥΤΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΘΕΟΥ ΥΛΙΣΜΟΥ

 

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm

 

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ (ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666) ΚΑΙ ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της προσωπικής ζωής όλων των πολιτών (ανανεωμένο - συμπληρωμένο)

 

ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΛΗΣΤΕΣ

 

ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΩΖΕΙ ΜΟΝΟ Η ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ…  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ «ΑΛΑΘΗΤΟΥ» ΠΑΠΑ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΞΕΠΗΔΗΣΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΩΝ, ΤΩΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΩΝ, ΤΩΝ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ

 

Η στάση των Αγίων Πατέρων μας απέναντι στους Αιρετικούς

 

 

Η Αποτείχιση από τους Οικουμενιστές επείγουσα υπόθεση προβλεπόμενη από τους Αγίους Πατέρες

 

ΒΙΟΣ - ΑΘΛΗΣΗ ΔΙΩΓΜΟΙ ΚΑΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ (αρχείο PDF)   (Αν δεν έχετε το πρόγραμμα Adobe Reader για να διαβάσετε αρχεία τύπου PDF μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν από την σελίδα http://get.adobe.com/reader )

 

Ἀρνοῦμαι νὰ παραλάβω τὴν "Κάρτα τοῦ Πολίτη"!

Πρωτοβουλία Ἀντιρρησιῶν Ὀρθόδοξης Συνείδησης.

 

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ έγκαιρα προειδοποιεί με την Εγκύκλιό της Αριθμ. Πρωτ. 445 Αθήνησι τη 9η Φεβρουαρίου 1998 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2641 για την Συνθήκη Σένγκεν και το χάραγμα του αντίχριστου 666.  ( Είναι δυνατόν εμείς οι ορθόδοξοι χριστιανοί να υπογράψουμε, να παραλάβουμε και να ταυτιστούμε με τον αντίχριστο 666 με την νέα ηλεκτρονική (Δημόσια) Ταυτότητα 666;) Αν είμαστε αληθινοί ορθόδοξοι χριστιανοί πρέπει να ομολογούμε παντού και πάντα με την χάρη του Θεού την πίστη μας και τις αλήθειες της Εκκλησίας του Χριστού ακόμα και σε αιρετικούς, αντίχριστους και αλλόπιστους και όχι να συμπροσευχόμαστε μαζί τους, ούτε να έχουμε εκκλησιαστική κοινωνία με αντίχριστους... 

Αν αναρωτιέστε ποιά είναι η στάση της Εκκλησίας μετέπειτα, θα σας πω ότι ο νέος Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος τότε δέχτηκε τον αιρετικό, υποτίθεται αλάθητο, Πάπα στην Ελλάδα και θεώρησε την Παπική Εκκλησία ως Αδελφή Εκκλησία και όχι ως αίρεση όπως θεωρούν τον αιρετικό παπισμό οι άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας και οι Οικουμενικές Σύνοδοι της Εκκλησίας μας για αιώνες.  Ποιά περιμένετε να είναι μετά η στάση της Εκκλησίας για το χάραγμα του αντίχριστου 666;  Μην ξεχνάμε ότι ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ θεωρούσε ότι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών δεν προσφέρει τίποτα στην Εκκλησία (απεβίωσε στις 10/4/1998), ενώ ο νέος Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος αποκατέστησε τις σχέσεις του με το Παναιρετικό Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και με νέα εγκύκλιο το 1999 ουσιαστικά θεώρησε ότι "δεν υπάρχει κίνδυνος από το χάραγμα του αντίχριστου 666".  (Αν δεν έχετε το πρόγραμμα Adobe reader για να διαβάσετε αρχεία τύπου PDF μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν από την σελίδα http://get.adobe.com/reader )

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑ - ΜΕΣΣΙΑΣ

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΞΙΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ:

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - ΠΑΠΙΣΜΟΣ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ ΞΕΦΥΤΡΩΣΑΝ ΠΟΛΛΕΣ ΑΛΛΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΟΠΩΣ Ο ΛΟΥΘΗΡΑΝΙΣΜΟΣ, ΟΙ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ, ΟΙ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ, ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΝΑΓΕΛΑΖΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΘΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΩΝ) ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.

 

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη (συμπληρωμένο) http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm

 

 

Δείτε Η Καινή Διαθήκη - Άγιοι Πατέρες και Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση και με βίντεο (ανανεωμένο)

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ